خواندنی ایثار و شکر

جمعه 29 اسفند 1393

شفیق بلخی از مردی پرسید : تهی دستانتان چه میکنند؟

گفت : اگر یابند بخورند و اگر نیابند بردباری کنند.

شفیق گفت همه چنین میکنند.

مرد گفت شما چگونه اید؟

شفیق گفت اگر یابیم ایثار کنیم و اگر نیابیم شکر بگذاریم.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.